Polityka Prywatno?ci

Polityka Prywatno?ci

 

 

Niniejsza Polityka Prywatno?ci okre?la zasady przechowywania i dost?pu do informacji na urz?dzeniach U?ytkownika za pomoc? plików Cookies, s?u??cych realizacji us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn? ??danych przez U?ytkownika, przez Wearco Sp. z o.o. z siedzib? w Krakowie.

 

I. Definicje

 

1. Administrator - oznacza WEARCO Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib? w Krakowie (30-722), ul. Rybitwy 2, wpisana do rejestru przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla Krakowa- ?ródmie?cia w Krakowie, XI Wydzia? Gospodarczy pod numerem KRS 0000414701, NIP: 6793080390, Regon: 122515020, który ?wiadczony us?ugi drog? elektroniczn? oraz przechowuje i uzyskuje dost?p do informacji w urz?dzeniach U?ytkownika.

2.   Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególno?ci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz?dzeniach za po?rednictwem których U?ytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwi?zane ze ?wiadczeniem us?ug droga elektroniczn? przez Administratora za po?rednictwem Serwisu.

4.   Cookies Zewn?trzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za po?rednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stron? internetow? lub aplikacj?, pod któr? Administrator prowadzi serwis internetowy, dzia?aj?cy w domenie: http://wierszeonline.pl/.

6.  Urz?dzenie - oznacza elektroniczne urz?dzenie za po?rednictwem, którego U?ytkownik uzyskuje dost?p do Serwisu.

7. U?ytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog? by? ?wiadczone us?ugi drog? elektroniczn? lub z którym zawarta mo?e by? Umowa o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?.

 

 

II. Ogólne zasady dotycz?ce post?powania przez Administratora z danymi osobowymi U?ytkowników

 

1. Administrator nie sprzedaje, nie udost?pnia osobom trzecim danych osobowych b?d? adresowych U?ytkowników, bez ich wyra?niej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy b?dziemy zobligowani to uczyni? b?dzie wniosek s?du, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

2. Jedynie za zgod? U?ytkownika, podane przez niego dane mog? zosta? wykorzystane do celów marketingowych.

3. U?ytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wype?nienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w ka?dy inny sposób) okre?lonych danych teleadresowych, które nast?pnie przesy?ane s? do systemu po??czeniem.

4. Dokonanie przez U?ytkownika zakupu w sklepie wierszeonline i jednoczesna rejestracja w sklepie wi??? si? z wyra?eniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z pó?n. zm.). Oczywi?cie informacje te s?u?? tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzeda?y (paragon lub faktura VAT) oraz wysy?ki produktów. W zwi?zku z tym sklep wierszeonline ma prawo udost?pnia? zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie maj?c na celu sprawn? realizacje zamówienia.

 

III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

1. Stosowane przez Administratora Cookies s? bezpieczne dla Urz?dzenia U?ytkownika. W szczególno?ci t? drog? nie jest mo?liwe przedostanie si? do Urz?dze? U?ytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z?o?liwego. Pliki te pozwalaj? zidentyfikowa? oprogramowanie wykorzystywane przez U?ytkownika i dostosowa? Serwis indywidualnie ka?demu U?ytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? domeny z której pochodz?, czas przechowywania ich na Urz?dzeniu oraz przypisan? warto??.

2.   Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: s? przechowywane na Urz?dzeniu U?ytkownika i pozostaj? tam do momentu zako?czenia sesji danej przegl?darki. Zapisane informacje s? wówczas trwale usuwane z pami?ci Urz?dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ?adnych informacji poufnych z Urz?dzenia U?ytkownika.

b. Cookies trwa?e: s? przechowywane na Urz?dzeniu U?ytkownika i pozostaj? tam do momentu ich skasowania. Zako?czenie sesji danej przegl?darki lub wy??czenie Urz?dzenia nie powoduje ich usuni?cia z Urz?dzenia U?ytkownika. Mechanizm cookies trwa?ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ?adnych informacji poufnych z Urz?dzenia U?ytkownika.

3. U?ytkownik ma mo?liwo?? ograniczenia lub wy??czenia dost?pu plików cookies do swojego Urz?dzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu b?dzie mo?liwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj? plików cookies.

 

 

IV. Cele w jakich wykorzystywane s? Cookies

 

1. Administrator wykorzystuje Cookies W?asne w nast?puj?cych celach:

 

a.  Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii)   rozpoznania urz?dzenia U?ytkownika Serwisu oraz jego lokalizacj? i odpowiednio wy?wietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

 

b. Uwierzyteniania u?ytkownika w serwisie i zapewnienia sesji u?ytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;

ii)  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo?liwiaj?c w szczególno?ci weryfikacj? autentyczno?ci sesji przegl?darki.

iii)  optymalizacji i zwi?kszenia wydajno?ci us?ug ?wiadczonych przez Administratora.

 

 

c. Realizacji procesów niezb?dnych dla pe?nej funkcjonalno?ci stron internetowych

i) dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? podstawowe parametry Urz?dzenia U?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obs?ugi programu partnerskiego, umo?liwiaj?c w szczególno?ci weryfikacj? ?róde? przekierowa? U?ytkowników na strony internetowe Serwisu.

iii) umo?liwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.

 

d.  Analiz i bada? oraz audytu ogl?dalno?ci

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych Serwisu, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci.

 

e. Zapewnienia bezpiecze?stwa i niezawodno?ci serwisu

 

2. Administrator us?ugi wykorzystuje Cookies Zewn?trzne w nast?puj?cych celach:

 

a. prezentowania tre?ci multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które s? pobierane z zewn?trznego serwisu internetowego, np. youtube.

 

b. zbierania og ólnych i anonimowych danych statycznych za po?rednictwem narz?dzi analitycznych, np. Google Analytics.

 

c.    prezentowania reklam dostosowanych do preferencji U?ytkownika z wykorzystaniem narz?dzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.

 

d.    zalogowania do serwisu za pomoc? serwisu spo?eczno?ciowego, np. Facebook.com.

 

e.    wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomoc? serwisów spo?eczno?ciowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

 

f.     prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które s? pobierane z zewn?trznego serwisu internetowego, Ceneo.pl i Opineo.pl.

 

g. wykorzystania funkcji w celu u?atwienia komunikacji za po?rednictwem strony internetowej Serwisu, które s? pobierane z zewn?trznego serwisu internetowego, takiego jak Live Chat.

 

V. Mo?liwo?ci okre?lenia warunkó w przechowywania lub uzyskiwania dost?pu przez Cookies

 

1. U?ytkownik mo?e samodzielnie i w ka?dym czasie zmieni? ustawienia dotycz?ce plików Cookies, okre?laj?c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost?pu przez pliki Cookies do Urz?dzenia U?ytkownika. Zmiany ustawie?, o których mowa w zdaniu poprzednim, U?ytkownik mo?e dokona? za pomoc? ustawie? przegl?darki internetowej. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki spos ób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu Cookies na urz?dzeniu U?ytkownika. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

2. U?ytkownik mo?e w ka?dej chwili usun?? pliki Cookies korzystaj?c z dost?pnych funkcji w przegl?darce internetowej, której u?ywa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, mo?e wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronie internetowej Serwisu.

4. Szczegó?ow? instrukcj? dotycz?c? konfiguracji przegl?darek typu: IE, Chrome, Mozilla Firefox znajdziesz tutaj.

 

VI.  Newslettery

 

1.  Wyra?enie zgodny podczas rejestracji konta w sklepie lub w pó?niejszym czasie na otrzymywanie drog? mailow? bezp?atnych newsletterów daje prawo Administratorowi do okresowego wysy?ania u?ytkownikom Serwisu informacji o nowo?ciach, promocjach, wyprzeda?ach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub ka?dych innych informacji zwi?zanych z dzia?alno?ci? sklepu.

2. Otrzymywanie newsletterów mo?na w ka?dej chwili anulowa?, poprzez wy??czenie tej funkcji poprzez klikni?cie na linku „wypisz si?”, znajduj?cym si? w ka?dej przes?anej wiadomo?ci elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usuni?ciem konta w Serwisie.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do:

-przesy?ania za po?rednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);

-chwilowego wy??czenia us?ugi newslettera ze wzgl?dów technicznych;

-nieuargumentowanego zaprzestania ?wiadczenia us?ugi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego u?ytkowników;

-usuni?cia konta, którego u?ytkownik naruszy? Regulamin Serwisu.